وکیل مواد مخدر اصفهان و نقش آن در دادسرا

وکیل مواد مخدر اصفهان پیش از تشکیل جلسه رسیدگی که در واقع انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا میباشد، میتواند با مطالعه پرونده نکات حائز اهمیت را دریافته و به شما بگوید که بهترین دفاع را چگونه بیان و عرضه نمایید. زیرا ممکن است حسب مورد بازپرس یا دادیار اجازه سخن یا ارائه دفاع شفاهی را به وکیل نداده و کلیه پرسش ها را از موکل سوال نماید.

حال تصور کنید متهم به جرم خرید و فروش مواد مخدر، بدون علم و آگاهی از قوانین مربوطه و بدون اطلاع از چند و چون پرونده کیفری خود و بدون همراه داشتن وکیل مواد مخدر، اقدام به ادای توضیحات و بیان اظهارات نزد بازپرس نماید! آیا سرنوشت روشن همراه با برقراری عدالت برای وی متصور میباشد؟ قطعا پاسخ منفی است.

اعدام |ایران

نقش وکیل مواد مخدر اصفهان در دادگاه بدوی

بهترین توصیه وکیل مواد مخدر در اصفهان به شما عزیزان این است که اگر به هر دلیلی در روند عملیاتی پرونده موفق به اخذ وکیل مواد مخدر نشده اید، حتما در مرحله رسیدگی پرونده کیفری در دادگاه نسبت به اعطای وکالت به وکیل متخصص و حرفه ای اقدام نمایید. زیرا پرونده کیفری با موضوع جرایم مربوط به مواد مخدر، پس از رسیدگی در دادگاه، معد انشای حکم شده و حکم محکومیت متهم صادر میگردد. لذا بعنوان بهترین فرصت در جهت ارائه بهترین دفاع از اتهام انتسابی، توصیه میشود که این مرحله از رسیدگی را از دست ندهید.

نقش وکیل مواد مخدر اصفهان در دادگاه تجدیدنظر

پرواضح است که در این مرحله از رسیدگی و دادرسی نیز اخذ وکیل مواد مخدر مفید و مثمر ثمر خواهد بود. ولیکن همواره این نکته حیاتی و مهم را به یاد داشته باشید! وکیل هرقدر هم که متخصص و توانمند باشد، در آخرین مرحله از رسیدگی چه قابلیتی را میتواند بروز دهد؟

مرحله تجدیدنظر مرحله ای است که اعتراض و لوایح تقدیمی مورد بررسی و خوانش توسط قضات قرار گرفته و در بسیاری از موارد طرفین برای جلسه رسیدگی دعوت نمیشوند و رای تجدیدنظر بدون برگزاری حتی یک جلسه دیگر، صادر میگردد! فراموش نکنید که رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است!

نکته: بهترین توصیه به شما عزیزان این است که از ابتدای پرونده کیفری یعنی دستگیری مرتکب جرم مواد مخدر ، نسبت به اخذ وکیل مواد مخدر اقدام نمایید.

هزینه اخذ وکیل برای پرونده مواد مخدر چقدر است؟

خوب است بدانید هزینه اخذ وکیل مواد مخدر علاوه بر آنکه به توافق و تراضی میان موکل و وکیل تعیین میشود، دارای تعرفه قانونی نیز میباشد که از طرف قوه قضاییه معین شده است. لذا حق الوکاله وکیل یا همان هزینه اخذ وکیل مواد مخدر وفق تعرفه با توجه به درجه جرم ارتکابی تعیین میگردد.

نکته: جرایم تعزیری وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به ۸ درجه تقسیم شده است. برای کسب اطلاع و آگاهی از درجات مختلف، به ماده مرقوم مراجعه نمایید.

مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر اصفهان

وکیل مواد مخدر در اصفهان بنا بر تجربه میگوید: در اکثر پرونده های کیفری با موضوع جرایم مربوط به مواد مخدر متهم یا همان مرتکب جرم به دلیل عجز از تودیع وثیقه در زندان به سر میبرد. لذا علی الرویه خانواده زندانی نسبت به اخذ وکیل مواد مخدر اقدام نموده و پس از توافقات حاصله، وکیل برای اخذ وکالت از موکل به زندان مراجعه مینماید. ولیکن در برخی از موارد مرتکب جرم با تودیع وثیقه بیرون است.

لذا میتواند شخصا برای اخذ مشاوره حقوقی یا اعطای وکالت به وکیل اقدام نماید. مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر افق دید صحیحی از ابعاد مختلف پرونده تان را در اختیار شما قرار میدهد. با اخذ مشاوره حقوقی دقیق و تخصصی میتوانید به این دانش دست یابید که جرم ارتکابی و اتهام انتسابی به شما درجه چند بوده، چه مجازاتی دارد و چه دفاعیاتی را میتوان ارائه نمود.

وکالت تخصصی در زمینه مواد مخدر اصفهان

وکالت تخصصی در زمینه مواد مخدر موجب آن میشود که وکیل مواد مخدر به رویه عملی نیز اشراف داشته باشد. احاطه بر رویه عملی موجب اتخاذ تصمیمات صحیح میشود. وکالت تخصصی در دعاوی مواد مخدر به معنای مطالعه همه روزه قوانین مربوطه میباشد. زیرا چنانچه وکیل به مجموعه قوانین مدون اشراف نداشته باشد، نمیتواند دفاع موثر و مفیدی را به محکمه ارائه نماید. وکیل کیفری هنگامیکه وکالت در پرونده های کیفری با موضوع جرایم مربوط به مواد مخدر را بصورت تخصصی انجام میدهد، میتواند به کلیه پرسش ها و دلواپسی های موکل و خانواده ایشان، پاسخ صحیح و جامعی را ارائه دهد.

وکیل مواد مخدر و دفاع از متهم

وکیل مواد مخدر در اصفهان چگونه از موکل دفاع مینماید؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است در ابتدا بدانید در عمل و در رویه محاکم دو نوع دفاع وجود دارد. نخست دفاع شفاهی که در روز جلسه رسیدگی دادگاه نزد قاضی شعبه ارائه میگردد. دوم، دفاع کتبی میباشد که در قالب تنظیم لایحه دفاعیه تقدیم دادگاه میگردد. هر دونوع دفاع نیاز به دانش و تخصص دارد. وکیل باید بتواند با ارائه دفاع شفاهی به نحو احسن ذهن مقام رسیدگی کننده را به واقع و حقیقت رهنمون سازد. همچنین با تقدیم لایحه دفاعیه از موکل، نکات قانونی و ضروری را کتبا به محکمه ارائه نماید.

لایحه دفاعیه از متهم در پرونده مواد مخدر

آیا دفاع شفاهی وکیل مواد مخدر در پرونده کیفری مربوطه کفایت میکند؟ آیا ممکن است در حین رسیدگی یا پس از جلسه، نکات قانونی و حقوقی شایسته ای درخور دفاع از موکل به ذهن وکیل برسد؟ اگر پس از اتمام جلسه رسیدگی، موکل اطلاعات جدیدی را در اختیار وکیل قرار دهد، تکلیف وکیل مواد مخدر چیست؟

اگر اسناد و مدارکی دال بر بیگناهی یا تحقق شرایط تخفیف در حق موکل در اختیار وکیل گذاشته شود، وکیل باید چگونه عمل نماید؟ در کلیه موارد فوق و همچنین در مواردی که امکان پاسخگویی به ادله ابرازی و موجود در پرونده فی المجلس موجود نمیباشد، وکیل مواد مخدر از محکمه فرصت اخذ نموده و در طی تنظیم لایحه دفاعیه از موکل؛ کلیه موارد ضروری و مفید را تقدیم محکمه مینماید.

نکته: بهترین توصیه به شما عزیزان این است که چنانچه وکیل متخصص کیفری به همراه خود ندارید، تنظیم لایحه دفاعیه را به دست وکیل مواد مخدر در اصفهان بسپارید.

وکیل مواد مخدر برای زندانی

متهم به خرید و فروش شیشه که در زندان است چگونه میتواند وکیل بگیرد؟

وکیل مواد مخدر بیان میدارد: خوب است بدانید که در مواردی که طبق قانون، وکیل تسخیری برای متهم در نظر گرفته میشود، نیاز به اقدام خاصی از ناحیه موکل موجود نمیباشد. ولیکن متهم به ارتکاب جرم مواد مخدر که در زندان است ولیکن وفق قانون مشمول اعطای وکیل تسخیری به وی نمیباشد، باید چکار بکند؟

زندانی میتواند توسط تماس تلفنی با وکیل خود از وی بخواهد با مراجعه به زندان و اخذ وکالتنامه از ایشان در پرونده کیفری مربوطه ورود نماید. همچنین خانواده زندانی میتوانند نزد وکیل رفته و انجام مورد وکالت را ایشان خواستار شوند. در این هنگام وکیل مواد مخدر به زندان مراجعه کرده و از زندانی وکالت اخذ مینماید.

وکیل موادمخدر در اصفهان

وکیل مواد مخدر مشغول به فعالیت در موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا بصورت تخصصی فعالیت خویش را به دعاوی کیفری جرایم مربوط به مواد مخدر معطوف نموده است. با اعطای وکالت به وکی متخصص نقش به سزایی در سرنوشت پرونده کیفری خود یا عزیزانتان ایفا نمایید.

مشاوره حقوقی با وکیل مواد مخدر اصفهان میتواند راهکار مناسبی را برای شما به ارمغان آورد. وکیل متخصص میتواند با استناد صحیح به قوانین، تقاضای اعمال مقررات تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات و سایر کیفیات مخففه را از محکمه درخواست نماید.

پرونده های مواد مخدر از جمله جرائم کیفری است، که به دلیل حساسیت جرم از نظر اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قانونگذار مجازات‌های سنگینی را برای آن در نظر گرفته است. به همین جهت بهره‌گیری از مشاوره حقوقی در جرائم مواد مخدر یا به طور کل جرائم کیفری می‌تواند در روند پرونده بسیار تاثیرگذار باشد. وکیل با تجربه در حوزه کیفری با توجه به تجربه کافی در این گونه پرونده‌ها می‌تواند در تخفیف، تعلیق و یا برائت در این گونه پرونده‌ها راهگشا باشد.

جرائم مربوط به مواد مخدر شامل مجازات‌هایی نظیر اعدام، حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی و مصادره اموال می‌باشند. از مهمترین عوامل موثر در تعیین مجازات این نوع از پرونده ها، انگیزه شخصی، سابقه و سمت و شخصیت مجرم می‌باشد. مواردی مانند تعدد جرم و یا تکرار جرم از جمله عوامل تشدید کننده مجازات مواد مخدر است.

چنانچه در پرونده فرد مجرم عوامل فوق وجود نداشته باشد، می‌توان موارد مربوط به تخفیف مجازات مانند تعلیق، آزادی مشروط و … را در مورد وی لحاظ نمود.

نقش وکیل در پرونده های مواد مخدر و مصرف قرص های روانگردان و نحوه رسیدگی و اهمیت حضور وکیل جهت مواد مخدر و روانگردان، تحقیق و گرفتن وکیل در دادسراها و دادگاه های انقلاب چه در مرحله کشف و دستگیری یا در خصوص پرونده های نگهداری یا تحمل و توزیع و یا مصرف و استعمال مواد مخدر و قرص های روانگردان علی الخصوص در پرونده هائی که خطر اعدام یا زندان طویل المدت برای آن متصور است بسیار حائز اهمیت می باشد .

برابر قانون مبارزه مواد مخدر پرونده های تریاک ، هروئین و قرص های روانگردان مستوجب مجازات اعدام بوده و برای مقادیر پائین تر نیز جریمه وحبس و مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است .

بسیار دیده شده است متهمی که فاقد وکیل بوده و یا توانائی وکیل گرفتن را نداشته سالها در بازداشت موقت و بلاتکلیف در زندان مانده است بنابراین پیگیری پرونده در مراجع قضائی با توجه به کثرت کار قضات بسیار لازم و ضروری بوده و در این میان داشتن وکیل و انتخاب یک وکیل با سابقه و پر توان و با نفوذ می تواند نقش اساسی در آزادی زندانی مواد مخدر را ایفاء نماید .

گروه وکلای دادکوشا با سالها سابقه وکالت جهت مواد مخدر و روانگردان و مهارت در دادسرا ها و دادگاه های انقلاب وکیل مدافع ماهر و با تجربه انبوهی از پرونده های دادسراها و دادگاه های انقلاب در سراسر کشور بوده و می توانند از تضییع حقوق قانونی شما پیشگیری بعمل آورند .

در قانون ایران اعمالی چون کشت ، تولید ، واردات ، صادرات و تولید و ساخت انواع مواد مخدر و قرص ها و داروهای روانگردان و توهم زا و خرید و فروش ، حمل ؛ توزیع ، مخفی کردن و استعمال هر نوع مواد مخدرهمچنین الات ، ادوات و ابزار مربوطه به ساخت و استعمال مواد مخدر جرم شناخته شده و برای مرتکبین جرائم مواد مخدر ، مجازات اعدام و یا حبس های طولانی مدت و بسیار سنگین و همچنین مصادره اموال درنظر گرفته شده است .

« انواع مواد مخدر و پیشینه آن »

مخدر را در لغت به معنی خواب آور ، بی حس کننده و سست کننده آورده شده است علاوه بر این ریشه این کلمه خدر به معنی پرده و حجاب و تاریکی شب گفته میشود و بر همین اساس کلمه مخدره در مورد زنان به معنی پرده نشین ؛ مستور؛ پنهان و در خیمه نشانده شده به کار میرود .

بنابراین از آن جهت مواد مخدرش گویند که هم سست کننده اندام و اعضاء و خواب آور ، وضد ارادی بوده و هم پرده و حجابی بر مغز انسان کشیده و وی را از تدبر و تفکر باز می دارد .

مواد مخدر به دو نوع کلی تقسیم می شوند :

۱٫ مواد مخدر طبیعی :

مانند تریاک و مشتقات تریاک شامل مرفین ؛ کدوئین ، هروئین و همچنین سوخته تریاک ، شیره تریاک ، حشیش ؛ماری جوانا ، کراک ، کوکائین ؛ شاهدانه ، گل

۲٫ مواد مخدر شیمیائی یا مصنوعی :

انواع روانگردان ها مانند متادون ، پتیدین ، آمفه تامین ، متادون داروی خیال آور (LSD) ـ داروی خواب آور ( پاربیتوریکها ) ـ قرص های توهم زا

خبرهای کسب و کار

علاقمند به جدیدترین مقالات روز کسب و کارها در ایران و جهان با رویکرد علمی و فرهنگی، علاقمند به فناوری های روز و حمایت از پلتفرمهای جدید که خدماتی به مردم جهت رفاه و آسایش آنها میدهد.
دکمه بازگشت به بالا