حوادث

غوغای تعارض منافع و تسلط حاکمیت شرکتی در یکی از پژوهشگاههای علوم پزشکی تهران


متأسفانه تعارض منافع برخی از اساتید این پژوهشکده نه تنها منجر به انحصارگرایی ، نخبه گرایی و ترویج انواع تعارضات درون پژوهشکده شده است ، بلکه این روند تجاری پیامدهای علمی ، معنوی ، اعتباری و اقتصادی بسیاری برای این امر به دنبال دارد. دانشگاه. در این راستا ، دو نمونه از گزارش های مستند رئیس پژوهش و رئیس بخش تحقیقات در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در شورش های تضاد منافع و تسلط برخی از شرکت ها منعکس شده است (البته ، آنها تأمین مالی شرکتهای خصوصی آنها). علاوه بر این ، مدیر م institسسه تحقیقاتی ، اگرچه هرگز در علوم بالینی و آزمایشگاهی نبوده است ، اما عضو سیستم پزشکی است و همچنین مدیر فنی سه آزمایشگاه پزشکی و تشخیصی است. به امید اینکه از سوی مقامات از جمله وزارت بهداشت و نهادهای امنیتی ، دفاعی و قضایی کاری انجام شود.

دکمه بازگشت به بالا