تفسیر پرسشنامه سلامت عمومی

نمره گذاری و شرح پرسشنامه سلامت عمومی ghq-28 در پایان نامه روانشناسی در بخش ابزارهای پژوهش پروپوزال و پایان نامه کاربرد دارد. با روانشناس اراک همراه باشید.

پرسشنامه سلامت روان+pdf |پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی pdf

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) :

پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ در سال 1972 ساخته شده است و یک پرسشنامه سرندی، مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

در این پرسشنامه به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری سالم و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده (فتحی آشتیانی، 1389).

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است

نسخه اصلی پرسشنامه سلامت عمومی از 60 سوال تشکیل شده است. اما تعدادی از نسخه های کوتاه تر نیز تهیه شده که مهمترین آنها عبارتند از: 30GHQ-، 28-GHQ ، 12GHQ-. فرم 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزتر سرندی می تواند احتمال وجود یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند.

در حال حاضر، با اجرای این پرسشنامه توانسته اند به گسترده وسیعی از نتایج در جمعیت های مختلف دست یابند، با وجود رابطه بین فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی و فرم رد یابی اختصاری (آزمون سرندی) را با تشخیص های روانپزشکی ثابت کنند و امکان درک روابط بین خودگزارش دهی و بر آورد بر مبنای مشاهدات بالینی را فراهم سازند. این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است: خرده مقیاس نشانه های جسمانی ، اضطراب و بی خوابی، نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی . مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط حدود 10 تا 12 دقیقه است (فتحی آشتیانی، 1389).

نمره گذاری: روش نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د، نمره صفر، یک، دو و سه تعلق می گیرد. در نتیجه نمره فد در هریک از این خرده مقیاس ها از صفر تا 21 و در کل پرسشنامه از صفر تا 84 خواهد بود.

نمرات هر آزمودنی در هر مقیاس به طور جداگانه محاسبه شده و پس از آن نمرات 4 زیر مقیاس را جمع کرده و نمره کلی را بدست می آوریم. در این پرسشنامه نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می باشد. براساس نمره بدست آمده و با استفاده از جدول زیر می توان وضعیت فرد را در هریک از زیر مقیاس ها و در کل پرسشنامه تعیین نمود (فتحی آشتیانی، 1389).

روایی و پایایی:

در بررسی چن و چن (1983) جهت بررسی روایی همزمان از پرسشنامه چند جنبه ای مینه سوتا استفاده نمودند و به ضریب همبستگی 54/0 دست یافتند. کالمن ، ویلسون و کالمن (1983) دو پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس نا امیدی بک را اجرا نمودند و ضریب روایی همزمان 69/0 را گزارش نمودند.

در بررسی گلدبرگ و ویلیامز (1998)، اعتبار تصنیفی برای کل پرسشنامه را 95/0 گزارش کردند. ثبات درونی را با روش آلفای کرونباخ در مطالعه چن (1985) و کی یس (1984)، 93/0 گزارش شده است (به نقل از فتحی آشتیانی، 1389). تقوی (1380) به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه از سه روش باز آزمایی، دو نیمه سازی و ثبات درونی استفاده نمود.

نتایج بدست آمده با روش باز آزمایی برای کل پرسشنامه 72/0 و برای خرمقیاس های علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب 60/0، 68/0، 57/0 و 58/0 بود. به علاوه نتایج بدست آمده با روش تصنیفی برای کل پرسشنامه 93/0 و برای خرده آزمون های علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب 86/0، 84/0، 68/0 و 77/0 بود.

همچنین نتایج بدست آمده جهت شنجش ثبات درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 90/0 و برای خرده مقیاس های علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب 76/0، 84/0، 61/0 و 88/0 بود.

در پژوهش نور بالا، باقری یزدی و محمد (1387) بررسی اعتبار پرسشنامه 28-GHQ و SCL – 90-R بر روی نمونه 90 نفری نشان داد که ضریب همبستگی دو متغیری پیرسون بین نمرات 90 آزمودنی در مقیاس فرعی اضطراب 28-GHQ و SCL – 90-R برابر با 75/0 در مقیاس شکایت و علائم جسمانی دو آزمون 67/0 و بین مقیاس افسردگی دو آزمون برابر با 72/0 بوده است.

همبستگی بین نمرات 90 آزمودنی در مقیاس های علایم جسمانی، اضطراب، اختلال عملکرد جسمانی و افسردگی با نمره کل مقیاس 28 سوالی GHQ به ترتیب برابر با 80/0، 92/0، 75/0 و 88/0 بوده است.

نظیفی و همکاران (1392) در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای خرده مقیاس های علایم جسمانی، اضطراب و بی خوابی، نارسایی در عملکرد اجتماعی و افسردگی و کل مقیاس به ترتیب 86/0، 88/0، 74/0، 89/0 و 92/0 گزارش کردند.

به منظور انجام تحلیل عاملی از روش تحلیل مولفه های اصلی (415n=) با یک راه حل 4 عاملی و پرخش واریماکس استفاده شد. شاخصKMO مساوی با 86/0 بود و این چها عامل 60 % از واریانس کلی را تبیین کردند. همچنین به منظور بررسی روایی همزمان، همبستگی پرسشنامه سلامت عمومی با شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ محاسبه گردید نتایج نشان داد که سلامت عمومی با کیفیت خواب همبستگی 51/0 را نشان داد.

 

دکمه بازگشت به بالا