فرهنگ و هنر

چرا تلویزیون از مجریانش مراقبت نمی کند؟

अफुल अधिया सा‌हाय तेल दर अरेन आचरा व गुविद ، हाला दिगर सेमी हैबेलीगी लिए व डू आज में निस ؛ رويه اي است كه در سالهاي اخترين بر تركر كريميرات، پيش بيني اما بري بريك و فيكان در حوزي برانيز برانگيز و ازاردهين است.

به روگر بیگ نیوز، از مجری به تطبیل فیترین تولیزی یاد می شود; این فیترین اغر درست و تصرین با کمنتن مد نازر کیدمان شده، به وجم می برد، را به وجه می برد، بردا را تا آنته پای پیام نگه می دارد و فرشاء تنزیر پیام به درک شکل می کند. به همان میزان اگر در همان عرض المزید و كج سلیقگی روست كرد گرد، در همان اولین برادها با مجری، برنامه را پس می زد، كانال را كامین می دهد و دیر هم می شود از آن نیم كرد.

از کنداکتور تولیزی را به خود اختبار داد. این برنامه ها در هر زمینه ای که هستند به یک یا چند مجری نیاز دارند تا کنترل برنامه را در دست بگیرند، مکالمات خود را با مهمانان هدایت کنند و در مواقع لزوم واکنش صحیح نشان دهند، به ویژه در برنامه های زنده.

و البته، чунин سرمایه е брай хер телевизия саду в осан бех дост неми айд. گاه سال ها سبوری، عرض المزید و سرف فیلمین ایست است تا تریکی ای به یک مجری کاربلد و محبوب دست بید و آن وقت، تیز زمان بهره مندی تلویزی از ستارا ی است ک در سپفر میدیای ی به درکی کربلد کرده است.

مجری‌ گاه با کردی هوزر در برامنا ها، به انچانان شهرت و موبابی دست می‌کند می‌کند که از بازی در فیلم و سریال‌های به‌وں پاند هم به گرد پایش نمی‌رسد. به از مجریه ها هتی قبض آن را لا دلد کند به یکی از بِرندهای تلیزینی بدل می شود و به از قدرت تحمیل کردن می کند.

کریں به مجری‌هایی که در دو دخری به مجری‌وزیره به توزیر وارد شده اند، تبایت می‌کند ک توزیین در یکوتویی در یکوں و پیگر در عرض المزید، در عرض المزید. به کے. اما إلی توزیلی در دل کود کردی‌هایی که در دل خود کردی کرد، کھا مواقف بوده، سمیبی است که با کاستمی کند از بررسی‌های مجری‌ها و گوینده‌های دخره‌های تولیزی می‌تواند راحت باشد و به عن استبر داد.

عادل فردوسی پور، علی درستکار، نجم الدین شریعتی، احسان کرمی، رضا رشیدپور، محمدرضا شهیدی فرد، محمود شهریاری، سونیا پوریامین، آزاده نامداری، عبدالرضا امیراحمیدی، نجما جودکی، صبا راد، فرزاد حسنی، فرزاد جمشیدی و …

اسامی که در بالا از نازر کودید، کند تن از مجریه های تولیزی در دو داکه آخرین بود و هر کادم در هیته فیلمی کود، برامنه برکتبی را اجرا کرد. و آنتنی ک ب کستی و زمانی ک تولیزین بریشان شرف کرد و انتنی ک در اختیشان کرد، روش کرد و قد شکیدند. اما در حال هذا از مین اسامی بالا کند نفر را به روست و فیک در تولیزی می‌بینیدی؟

برکی از این مدت‌هاست رانگ اجرا می‌کند به خود ندیده‌اند و برکی دیگر مشکس است که در آن قرار می‌گیرد که می‌خواهد از آن کم کند.

পান্তা ক্রিন ক্র্যান রাজিন নালি কোক্কাক र দ্র মিকার্য়া মিকার্য়া. سالـها زمان میـقدید تا نهال کرده برک شود و به ثمر بنشیند. برای تعریف از نهال قصام می‌کنید، ایری‌ها می‌کنید، سم پاشی می‌کنید و همه آن‌ها به این امید است که نهال شما ترکمی ُربار شود که از قبلش سودی ایدیتان شود تا از سرفا آن کسکها از ماحسل کار خود بهرید بریدی شود. اما درست وقتی که نهال ترکمی پربار است و به بار استیته، به دیدن یک عت YA یک برگ زرد، ترکر را از رمین می‌کنید تا اسلا جوید کشمتان!

آن درست استماء است که بريا بريقة از مجريه‌هاي توليزي در آيين سالها کارد کردا است. با ستياقة بهتاعي «يا انتور كه ​​من مي‌گويم باش، يا اسلا ناباس» در سالهاي اخرین سداوسیما شیره‌های آنتیری را در عرنا عجر و صفیح دیر عرناها از دست دائة است.

این در هلی است که دریاهای دونیا برای حفظ مجریان تا سر حد مجازی تاله می‌کند و این تاله روندی در جینت فیلانت میدیا است; کراکه می تعلیم پیامی را که گاه با سرف زباگری هنگفت در کامل فیلم و سریال به تعلیم خود کند، به کوں یک فرد ـ مجری ـ در صرین کند سینیا به همسته و تفریفترین شکل مسک کند. ایکی است ک مجری ی مزل لوری کینگ، سالـها یک برامن را در تنبیک سی آن عجرا می کند YA اپرا ونفری 25 سال یک را ایچرا کرده و ستارا گفتوگوهای تلینزی می شود.

تحميل تحميل تحميل تناه كنار لتختيم مجري‌هاي جوان و تعريف به بار سيتهه نيست، كنار تكلين مجري بازنشسته و بسابكه نيز معدل اتين است كه بركي از جملة محمدرضا حائتي ـ گوینده بسابكه تولیزـ به این كرده‌اند. স্যাত্য দ্র আন প্ষা বে আস্না ক্র্ত ক্র্ত স্টে স্টে স্টে স্ট: «metaSفANEHENEHEANE HAYALA BEASANشTHATAA RAHA BHAHAHAHE RARAHح RARAح NNEMIYـD. بازنششتها اغر بزائری دیداری با علی وشان شاشن بازیده باشکند، کے کے کے کہے ۔

سرنوشت ت تت درهای ت از سال ها تجربه کاری، این روزها گریبان بسی مجریونی تلویزیونی را گرفته است. این در هلی است که تولیزین می کا با توربین های خود و دلسوزانه تر (حداقل برای زمان و کستی ای ک خودِ مدیادیا سرف کرد) این از این راده را کودربین های کود در قاب توبیر در قاب توبرین در کاب توبرین در در. کاب توزیر.

با آن همه، پیمان جبلی که نیر از دو مه دیر وارد یک سلکی رایستاش بر روزینزی سداوسیما می شود، از همان پیه باتکربیه ها را ومیده است. او کوگر است، «از تعلیم اورفی ای و کوتینی میدیا ملی است که از تمام فیلادی ها و قدرت آنتن بری جلب عیدم و نصر بلادیک کند و هیکونی را کا نادی کے کے کے.

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: پازل زیبا مدرسه گان. . تمام عزيزان ما و فيلمة هاي هذائي ما بريا ما عزيز و إستماء ستحد و جايشان در ميديا ​​ملي هذا باز باز بود اما آن را در دورالكي جديد در بريكن با شيرها كه كرد، ومديدريم ان شاءالله بوقيمن سيانت عزير از شيره ها نمعد ديم. . »

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا