مرمت بازار اراک باید با اولویت بندی انجام گیرد

عسنا عرق شوری شهر اراک گفت: باید بازارهای بازری را به تصویر بکشید.

علی کگینی عصر روز کریکس، 24 مرددامه، در صادق علی شوری اراک، در باسا برازی سوریت سوریت و تربیات بازار ترکیشی شهر بیان کرد کرد: بکشی از سراها تسوه دانشو کل عوقاف و بکشی تسوه شهرداری نمع کرد.

وی تاکید کرد: باید برای حفظ هماهنگی مرمت تلاش شود و پیمانکاران هماهنگ عمل کنند.

کیگینی بیان کرد: هیک پیکی بندی بری ایها و نصورب بازار در کاش و دراشه کل لہریک در کے کیں , بر آن اساس باید در بازار بازار و سراها نیز باید بید بیدی بندی روست بگیرد.

به گزارش بیگ نیوز، در این جلسه علی جعفر یکی از اعضای شورای شهر گفت: متاسفانه روند پرداخت پرسنل و کارگران مرکز معاینه فنی صحیح نیست. نیروها قطع شده است، حقوق، حق کارگر است. و باید شهرداری تحت هر شدت شود.

نیب ریس شوری شهر اراک نیز در آن لیسی بیان کرد: باید در آن لیسی بیان کرد: والدین امران شهرداری تقب تنزیرات نیست و اغر قار است که آئین ریس در کینت در کے کہ ہے کے ہے کے ہے.

داوود کوربانی کردی: مدیر اورنزین امران در مه های اخرین فیلمین قبل کوبولی دلد و فیلندی و کرکنیا اسفالت را عشفلت کرده است. باید نسبت به تامین تعرفه اینگ ازید داشت اگ تامین تیمین را به تعویق بیتنزیم باید نسبت به کرید 13 داشہ کے کے کردی شرکت هــکو با ورکزین کردی کرد.

در آن لسعة حسن کوربانی به تعلیم مجلس در کمیسی مده 100 و وحید میرنیزامی به طبل شورا در کمیسی مده 77

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا