فرهنگ و هنر

زرگر از جایزه مهرگان طلایی گفت


دبیرخانه جایزه مهران نتایج داوری، عنوان رمان و مجموعه داستان اول سال‌های- همچنین علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان، درمورد دو جایزه مهم مهرگان ادبی که مدتی به تعویق افتاده است، چنین توضیح می دهد: کار داوری جایزه مهرگان طلایی برای انتخاب رمان برگزیده دو دهه جایزه مهرگان ادبی در فروردین ماه سال 1399 به پایان رسیده و داورانی که در سال 1399 است. دوره های گذشته جایزه مهرگان آثار را داوری کرده بودند از میان 41 رمانی که در سال های گذشته 20 (سالهای 1378 تا 1397) در مهرگان ادبی درخشیده بودند، که یک رمان را بهعنوان برگزیده نهایی انتخاب کرده بود.

دکمه بازگشت به بالا