انواع پروانه ساختمان

تعریف انواع پروانه

1 – پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز

برای صاحبان املاک صادر می شود.

2 –  تخریب و بازسازی: پروانه‌اي كه با تخريب بناي قديمي و احداث بناي جديد براساس طرح

تفصيلي صادر مي‌گردد.

3 –  اضافه اشکوب: مجوز احداث طبقاتي برروي طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع).

4 – تبدیل: مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، تبدیل واحد مسکونی به

اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و …. صادر می گردد.

5 – تغییرات تعمیرات:  پروانه‌اي كه منظور انجام تعميرات و تغييرات جزئي و كلي صادر گردد.

6 – تمدید پروانه:  در صورت منقضي شدن مهلت پروانه و يا عدم شروع عمليات ساختماني از

طرف مالك ، اعتبار پروانه تمديد و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

7 – تغییر نقشه:  در صورت تقاضاي مالك و به شرط عدم شروع عمليات ساختماني نسبت به

تغييرات يا جابجايي فضاها يا توسعه بناي پروانه‌هاي معتبر ، پروانه تغيير نقشه صادر خواهد

شد.

8 –  ابطال پروانه:  در صورت تقاضاي مالك با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پيوست به

پرونده بصورت مكانيزه نيز پروانه باطل و تصوير به مراجع ذيربط اعلام مي گردد و با رعايت ضوابط

و مقررات پرداختي هاي مالك عودت گردد.

9 – تعویض مهندس ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالك و با رعايت ضوابط و مقررات و

موافقت ناظر و مجري و مراجع ذيصلاح و معرفي ناظر و مجري جديد مجوز فوق صادر مي‌گردد.

تعریف انواع گواهی

1 – عدم خلاف: در صورت شروع به كار ساختماني طبق پروانه صادره براي هرگونه معامله و يا

تفاوت پروانه و گواهی ساختمان |تفاوت گواهی ساختمان و پایان کار

انقضاي مهلت پروانه (براي ادامه عمليات ساختماني يا انواع پروانه

۱ –  پروانه ساخت ساختمان مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می شود.

۲ –  تخریب و بازسازی: پروانه‌ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می‌گردد.

۳ –  اضافه اشکوب: مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع).

۴ – تبدیل: مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و …. صادر می گردد.

۵ – تغییرات تعمیرات:  پروانه‌ای که منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.

۶ – تمدید پروانه:  در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

۷ – تغییر نقشه:  در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه‌های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

۸ –  ابطال پروانه:  در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.

۹ – تعویض مهندس ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می‌گردد.

۱ – عدم خلاف: در صورت شروع به کار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف، پس از رسیدگی،‌گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می‌گردد.

۲ – بلامانع ناحیه:  در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود، پس از رفع  خلاف یا رسیدگی به آن، مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.

۳ – بلامانع شهرسازی:  درصورت درخواست انواع پروانه و کشف خلاف در بنا و  رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار،  بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

۴ – پایان کار: در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی  صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر می‌شود.

۵ – پایان کار آپارتمانی:  صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریک از آپارتمان‌های یک مجتمع بشرطی که در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث  نشده  باشد.

۶ – پایان کار قبل از ۴۹: جهت بناهایی با هر کاربری که قبل از اردیبهشت سال ۱۳۴۹ احداث و بهره برداری گردیده‌اند ( شامل مقررات طرح جامع  تهران نمی‌باشند) پایان ساختمانی قبل از ۱۳۴۹ صادر می‌گردد.

۷ – تمدید پایان کار: در صورت انقضای اعتبار پایان کار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان کار مذکور  با همان مشخصات مجدداً‌ تمدید می‌گردد.

بروز خلاف، پس از رسيدگي،‌گواهي

جديدي به نام عدم خلاف صادر مي‌گردد.

2 – بلامانع ناحیه:  در موارد بروز تخلفات جزئي كه منجر به جلوگيري شود، پس از رفع  خلاف

يا رسيدگي به آن، مجوز ادامه كار از شهرسازي منطقه به ناحيه مربوطه صادر خواهد شد.

3 – بلامانع شهرسازی:  درصورت درخواست انواع پروانه و كشف خلاف در بنا و  رسيدگي به

آن براي سهولت روند اداري و ادامه كار،  بلامانع شهرسازي صادر خواهد شد.

4 – پایان کار: در صورت پايان عمليات ساختماني و عدم وجود تخلف و ارائه گواهي  صحت اجرا

از جانب مهندس ناظر گواهي پايان كار ساختماني توسط شهرداري صادر مي‌شود.

5 – پایان کار آپارتمانی:  صدور گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف در مورد هريك از

آپارتمان‌هاي يك مجتمع بشرطي كه در اختصاصيات و مشاعات تخلفي حادث  نشده  باشد.

6 – پایان کار قبل از 49: جهت بناهايي با هر كاربري كه قبل از ارديبهشت سال 1349 احداث و

بهره برداري گرديده‌اند ( شامل مقررات طرح جامع  تهران نمي‌باشند) پايان ساختماني قبل از

1349 صادر مي‌گردد.

7 – تمدید پایان کار: در صورت انقضاي اعتبار پايان كار و عدم وجود هرگونه خلاف يا تغييرات در

بنا پايان كار مذكور  با همان مشخصات مجدداً‌ تمديد مي‌گردد.

منبع:

 

دکمه بازگشت به بالا