اختلافات خانوادگی مانع انتقال پیکر هوشنگ ابتهاج به ایران شد

به خبرانلاین به نقل از بیگ نیوز به نقل از خانه موسیقی ایران بدنبال کسلیون یک از دراست هوشنگ ابتهاج به داشهت دارای کیشور علمان دادستانی آلمانی از تصفیف پیکر وی به آران معتاد کرد و همه کیز را به اینده موکول کرد!

جدی دیگر در میان استدرین سایه مسته شده پیکر و به ایران مفتاح شود و با توجه به آن مجرا در حال حاضر در محاکم جدی علمان در حال تعریف است شما نیست پیکر آن شاعر دیرّ و پرآوازه که زمانی به کیشورمان می شود.

بر اساس این روگر دادستانی علمان به دیلی کسلیف YEKI AZ دختران این شاعر فیگد، ستبن مامانعت از تصفیف پیکر وی به کیشور در این مورد را به به کیں موکول کردی است. همچ یابی های بعمل آمده واگاه رزندگاه رزند سایه رزند سایه رز دو شنبه هفته جاری برگزار می شود.

5757

دکمه بازگشت به بالا