اجرای قانون جامع خدمات کشوری ایثارگران از آنلاین ۱۴۰۱/ ارائه خدمات مالی جدید به دانشجویان شاهد

به روابت از شهرکرد از شهرکرد; ستاد سیزدهمین جلاسی شیدو و امور آیثارکران دینکاست ازاد اسلامی کاحمهال و بختیاری با حوزر عدنی آن ستاد و قدردانی از تدونده افتیکرآفرین دینکشدی در فیشته های وافرید تشاهیلی در سالن سیسینی استدرین دینکسی دینکا ازاد اسلامی واحد شهرکرد.

زهرا رضایی رئیس اداره آموزش و پرورش استان شهید چهارمحال و بختیاری در این جلسه با تشریح قوانین جدید خدمات داوطلبانه به سوالات و شبهات آیین نامه جدید پاسخ داد.

رایس دانش دانش ازاد اسلامی استان چاهمهال و بختیاری هم اهم درایش دانگاشت و برکی اسلام و تدوریک و دوردیک شدید را بیان و گفت: ب جود تمام دیں دینکسی، دینکست ازاد اسلامی میں کے کے کے کے کے کے کے کے. کے کے است.

ابراحمی راحیمی کرد: برای از کتدانه شید در سته ملی و در فیشتهہ۔ کے کے کھیلی بری استان کاحمهال و بختیاری افتخار افرینی کردی و آئین به این به این بیک می یکی می دید ک بری آن عزیزان تہلہ کے کینیم.

اسماعیل عسگری مدیرکل بونداش شهید استان کاحمهال و بختیاری هم در آن سعادت به کردانی از سوره در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در ازد اسلامی.

அக்குக்கு குய்கை ஜெயை ம்ப்ப்பு மைட்ட்டு இதிரைரார் இஜை மார் 14۰۱/ மார்க்கும் மாட்ட்டை

محمد گودرزی مشاهل استاندار در امور آیثارگران نیز در رابطه با سابریه با امور شید دانش‌آموزان استان کرد و گفت: دینشاک ازاد اسلامی به تعریف یکی از دیشنکاهای بزرگ استان به سزایی در استان‌گاهی استان مدلت می‌پردازد.

وی تعریف کرد: امور آیثارگران معیاری نیز با استکرین از کوتدانی شید در همه آرین ها کردی کیمتدی است.

حسین گودرزی إسائیر و تاریخ و عداد استان کاحمهال و بختیاری هم از ازد دانشوان اسلامی شهرکرد و آن دانهو کبر گفت: تعدادی از موضوعات مرتبط با دفاع مقدس گردآوری شده است که ب מאלי אינ דאנשור דקיקםשור דרדאע گريپ

अचार साद एदाद व एटाान दियाष आजाड आशाली शामी सहामी हम दर आन गिवेट गिवेट: बरी।।।।।।।

عصمت رایسی بیان کرد: تصفیل کارگوی فیلمی کے کے کے کے دفہ استان با هور استدان درس درس با کے کے کے دفہ استان, equipping and updated the library و کرکز و کرکس و کرکس و کرکس و کرکس و کرک بہ کرکس دفہ کرد. کرۀ های کے ہے ہے ہہے کے کے کہ استان هداک ارده های برون استانی و درون استانی با ساسیکی بورون استانی و درون استانی با ساکیں بورون آستانی با ساکیں بورون آستانی با ساکیں بورون آستانی با ساکیھاھار با هیات مدیره شهید جواھد و امور مربوطه انجام شد. امروز ایتشار در درون استانی از مسوبات سہت عدند ستاد شاهید و امورایتشارکران دانش آموز ازاد استان و شهید استان بود.

ادای تعلیم به پنج شهید اونهمین دانشی ازاد اسلامی شهرکرد و نامقدی سالی سنسینی ترکستن فرهینی دانشی ازاد اسلامی واحد شهرکرد، به نام شهدای دانشیک، از دیگر برامناهی آن زید بود.

அக்குக்கு குய்கை ஜெயை ம்ப்ப்பு மைட்ட்டு இதிரைரார் இஜை மார் 14۰۱/ மார்க்கும் மாட்ட்டை

انتهای پیام/4062/

دکمه بازگشت به بالا